ERFGOEDVERORDENING OM WAARDEVOLLE PANDEN VAN DE SLOPERSHAMER TE REDDEN ERFGOEDVERORDENING OM WAARDEVOLLE PANDEN VAN DE SLOPERSHAMER TE REDDEN ERFGOEDVERORDENING OM WAARDEVOLLE PANDEN VAN DE SLOPERSHAMER TE REDDEN

ERFGOEDVERORDENING OM WAARDEVOLLE PANDEN VAN DE SLOPERSHAMER TE REDDEN

06 - 02 - 2018

43 % van de gebouwen van de Leuvense binnenstad is opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed, terwijl wij op heel ons grondgebied nauwelijks 250 beschermde monumenten hebben Mechelen heeft meer dan het dubbel. We hebben wel 40 beschermde stadsgezichten.

We moeten toegeven dat er de laatste tijd, mede dank zij enthousiaste medewerkers, ambtenaren, heel wat ten gunste is gewijzigd. De inventarisatie van alle panden, een monnikenwerk, vordert gestaag.

We weten ook dat mede door het beperkt aantal beschermingen en de weinig doeltreffende  rechtsgevolgen van de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed er  nood is aan een bijkomend instrumentarium om het behoud van  waardevolle  panden en de versterking van de zogezegde  clusters te garanderen.

Wij hebben goede hoop  dat de op komst zijnde stedenbouwkundige erfgoedverordening (men voorziet die voor het midden van dit jaar) zijn nut zal bewijzen, zodanig dat een selectie  van waardevolle clusters en individuele erfgoedpanden kunnen gekoppeld worden aan voorschriften rond beheer en sloop.

Ik heb de tijd nog gekend dat  historisch erfgoed zich, bij wijze van spreken, beperkte tot wat kerken en het stadhuis.

Oudere Leuvenaars hebben nog steeds niet het trauma verwerkt dat het verdwijnen van de   Vismarkt met  zich meebracht. Een prachtig monumentaal gebouw dat werd ingeruild voor een zielloze parking. De tijdsgeest noemt men dan dat.

Gelukkig zijn wij aan een inhaalbeweging bezig. Bouwkundig erfgoed maakt een stad authentiek, uniek, zorgt voor een verhoogde belevingswaarde en wakkert de stadstrots aan.

Daarom is het noodzakelijk, dat ondanks de reeds gedane inspanningen, naar mogelijkheden worden gezocht om de inventarisatie (voorlopig zijn alleen Leuven en Wigmaal geinventariseerd) nog een duw in de rug te geven. Zodanig dat datgene wat waardevol is in de andere  deelgemeenten niet onder de slopershamer terecht komt. We denken dan aan de spijtige sloop van Villa De Wilg in de Platte Lostraat.


Vermits erfgoed van ons allemaal is, lijkt het ons  bijzonder belangrijk dat men de Leuvenaar op alle mogelijke manieren sensibilliseert, informeert en betrekt bij het erfgoedverhaal.

Toch moeten wij met de nodige  zin voor nuance, realiteitszin en met de vereiste expertise omgaan met datgene wat belangrijk is voor  de toekomstige generaties en in die zin best  wordt bewaard.

De slinger mag evenwel niet doorslaan in de andere richting.

We denken bijvoorbeeld  aan  de betwistbare erfgoedwaarde van het gemeentehuis van Heverlee, het  Ruelenspark, om er maar twee te noemen.

Er zullen keuzes moeten worden gemaakt!
27/02/2018